Aktivity Regia Písek, o.p.s.

Rekreologie

Vzdělávací kurz pro pracovníky v souvisejících oborech, např. veřejné správy, cestovní ruch, zdravý životní styl apod.

Nabídka vzdělávání

Nabízíme kompletní zajištění vzdělávání na téma Rekreologie. Lektoři vždy upravují konkrétní formu a pojetí vzdělávání podle potřeb objednatele a účastníků akce. Např. jako tradiční vícedenní kurz s výkladem a diskusí o všech aspektech rekreologické vědy. Nebo jako jednodenní seminář zaměřený na konkrétní oblast zájmu. Vyhledávané jsou i tematické přednášky v rámci jiných vzdělávacích akcí, kdy jsou přednášeny poznatky rekreologie aplikované na hlavní téma akce. Pro zaměstnavatele se jedná o rozvoj a zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Pro zaměstnance je naše vzdělávání inspirací pro jejich práci, inovativním pohledem na oblast jejich zájmu a atraktivní příležitostí pro zvyšování své kvalifikace.

Modul - Rekreologie

Modul je zaměřený na úvod do problematiky na téma rekreologie. Obsah je zaměřen na možné přínosy pro jiné obory a další vzdělávání. Téma je vhodné pro specifické zvyšování kvalifikace v různých profesích. Přínosem je seznámení s trendy a jiným úhlem pohledu na problémy, které se mohou dotýkat každého pracovníka. Poznatky jsou inspirací pro práci v relevantních profesích.

Rekreologie je pojímána jako vědecký obor, jehož předmětem zájmu jsou procesy rekreace sil člověka. Jedná se o proces rekreace ve smyslu aktivního či pasivního odpočinku za účelem regenerace životních sil tělesných i psychických. K otázkám účinné rekreace patří problematika vhodného prostředí, času, aktivity, struktury apod. Může se jednat o seberealizaci zálib a zájmů, kultivaci vlastních tvořivých sil, schopností atd. Obvyklými prostředky rekreace jsou různé typy pohybových aktivit, činnosti umělecké, intelektuální, sociální apod. Předmětem bádání rekreologie je např. systém tělocvičné rekreace, management rekreace, životní styl a jeho optimalizace, vlivy socioprofesní rolí na kvalitu života, pohybové režimy socioprofesních skupin, volný čas, pracovní výkonnost a rekreace, zdraví a rekreace, sociální a rodinné vztahy, kultivace člověka, životní a pracovní prostředí, ekonomické dopady apod.

Profil absolventa modulu

profil absolventa moduluÚspěšný absolvent vzdělávacího modulu má kompetence k řešení praktických problémů v souladu s hledisky rekreologie. Např. problém zdravého životního stylu, regenerace pracovních sil, trávení volného času, komunitního života, rozvoj měst a obcí, pohybové aktivity člověka, zážitkového vzdělávání, sociálně patologických jevů, integrace handicapovaných osob apod. Absolvent se orientuje v problematice rekreologie a má znalosti uplatnitelné ve své profesi.

Uplatnění najde absolvent např. v profesích vyžadujících orientaci v problematice zdravého životního stylu, společensky patologických jevech, komunitního života, pohybových aktivitách v obydlených lokalitách nebo v přírodě apod. Uplatnění získaných kompetencí je možné při tvorbě a realizaci podnikatelských záměrů, marketingových strategií, tvorbě projektů, jednání na úřadech, spolupráci s odborníky v relevantních oborech atd.

zpět nahoru

Modul – Cestovní ruch a rekreologie

Modul je zaměřený na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Z toho hlediska je rekreologie mezioborové téma, které je vhodné pro multifunkční uplatnění v cestovním ruchu a souvisejících oborech.

Profil absolventa modulu

profil absolventa moduluÚspěšný absolvent vzdělávacího modulu se orientuje v problematice cestovní ruchu z hlediska rekreologie. Dokáže uplatňovat základní poznatky rekreologie v profesní praxi cestovního ruchu. Např. řešení nabídky klientům cestovního ruchu z hlediska jejich potřeb pohybových aktivit, zážitků, renegerace, relaxace, zábavy, adrenalinu apod.

Uplatnění najde absolvent v profesích cestovního ruchu a souvisejících. Např. podnikatelé a pracovníci v cestovním ruchu, zaměstnavatelé pro rekreaci svých zaměstnanců, odborníci zodpovědní za rekreaci obyvatel, ekologové pro soulad zájmů s cestovním ruchem apod.

zpět nahoru

Modul – Veřejná správa a rekreologie

Modul je zaměřený na problematiku tzv. komunální rekreace. Jedná se o např. o vzdělávání pracovníků územní samosprávy a správních úřadů, komunálních a jiných politiků, odborníků na správu věcí veřejných. Téma je vhodné v rámci vzdělávání pracovníků veřejné správy a pro odborné poradce relevantních oborů.

Profil absolventa modulu

profil absolventa moduluÚspěšný absolvent vzdělávacího modulu se orientuje v problematice komunální rekreace. Je seznámen s moderními výzkumy a trendy o souvislostech rekreace obyvatel s dalšími aspekty veřejného života a jeho správy.

Uplatnění absolventa je možné v rámci jeho profese ve veřejné správě nebo spolupracujících oborech. Získané poznatky absolvent uplatní v dalším vzdělávání. Např. v oblasti sociální problematiky, podnikání, životního prostředí, územního plánování, správa infrastruktury, zdravotní péče, sociální péče, výchově a vzdělávání, time managementu, kultury (občanské a společenské události v životě obce), komunikace (efektivní, mediální, krizová, asertivní, PR, nonverbální, týmová), strategické plánování, veřejná podpora cestovního ruchu, event marketing, marketing a propagace destinace, rodinná politika apod.

zpět nahoru

Modul – Zdravý životní styl a rekreologie

Modul je zaměřený na vzdělávání pracovníků a odborníků zabývajících se problematikou vedení člověka k zájmu o vlastní zdraví , zdravého životního stylu a prevenci civilizačních chorob. Téma vhodné pro zdravotnické, sociální a vychovatelské obory.

Profil absolventa modulu

profil absolventa moduluÚspěšný absolvent vzdělávacího modulu je seznámen s problematikou a se současnými problémy oblasti zdravého životního stylu. Orientuje se v aktuálních trendech a koncepcích dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Má přehled o souvislostech životního stylu s oblastí rekreace člověka a společnosti obecně.

Absolvent může získané znalosti využít v profesních oborech zdravotnictví, sociální práce a vychovatelství. Např. pro zaměstnance zdravotnických a lázeňských zařízeních, ve školství na téma Výchova ke zdraví, speciálního školství, domovů důchodců, v oblasti komerční rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod.

zpět nahoru

rekreologie

Ukázky učebních textů

Níže si můžete stáhnout ukázky učebních textů ve formátu PDF.

REKREOLOGIE (ukázka textu) Stáhnout PDF
REKREOLOGIE A CESTOVNÍ RUCH (ukázka textu) Stáhnout PDF
REKREOLOGIE A VEŘEJNÁ SPRÁVA (ukázka textu) Stáhnout PDF
REKREOLOGIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (ukázka textu) Stáhnout PDF

Kontakty

Regio Písek, o.p.s., Dobrovského 537, 39701 Písek
IČ: 26076462
Mail: regiopisek@regiopisek.cz
Telefon: 602 709 715
Ředitel: Bc. Pavel Lahodný

O projektu

Projekt se uskutečňoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Rekreologie v praxi
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.08/01.0042
Název globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji
Realizátor projektu: Regio Písek o.p.s
Rozpočet projektu celkem: Kč 3 179 819,68
Realizace projektu: od 01.10.2010 do 31.03.2012

Stručný popis projektu:
Záměrem projektu byla aplikace poznatků vědeckého oboru „Rekreologie“ do vzdělávací praxe v rámci dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji. Konkrétním cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího kurzu.

Kurz je tvořen čtyřmi samostatnými moduly. Každý z nich je navržen tak, aby mohl být vyučován samostatně nebo začleněn do jiného vzdělávání. Zaměření modulů: rekreologie, cestovní ruch, veřejná správa, zdravý životní styl.

Součástí kurzu jsou učební texty doplněné studijními pomůckami a metodikou pro lektory. Dále případové studie z praxe Jihočeského kraje, obrazové a fotografické přílohy, prezentační video ukázky apod. Výstupem jsou i publikace dostupné v elektronické formě.

zpět nahoru

Fotografie k aktivitě Rekreologie

Rekreologie v praxi Rekreologie v praxi Rekreologie v praxi Rekreologie v praxi